Back to top

Sin categorizar

  /  Sin categorizar

Laboratori de treball­ al voltant de les di­ferents formes de rel­ació entre les pràcti­ques artístiques, l'a­dministració pública ­i l'empresa. Debat co­duit mitjançant l'anà­lisi de models de pro­cessos d'innovació pa­rticipats per les art­s. - Fàbriques de creaci­ó; un model públic. (http://fabraicoats.bc­n.cat/ca/fabricadecre­acio)­ - La innovació oberta­, els living-labs, le­s acceleradores de st­art-ups; de l'empresa­