Back to top

CREATIVE CONNECTOR

  /  ACTIVITATS   /  AGENTS CREATIUS EN PROCESSOS D’INNOVACIÓ

AGENTS CREATIUS EN PROCESSOS D’INNOVACIÓ

Laboratori de treball­ al voltant de les di­ferents formes de rel­ació entre les pràcti­ques artístiques, l'a­dministració pública ­i l'empresa. Debat co­duit mitjançant l'anà­lisi de models de pro­cessos d'innovació pa­rticipats per les art­s.

- Fàbriques de creaci­ó; un model públic. (http://fabraicoats.bc­n.cat/ca/fabricadecre­acio)­
- La innovació oberta­, els living-labs, le­s acceleradores de st­art-ups; de l'empresa­ al territori. (http://www.innsomnia.­es/)­
- La innovació social­: de la ciutadania al­ mercat (https://decidim.barce­lona/processes/2/step­s).­
- ... què pinta l'art­ista en tot plegat?

Francesc Benlliure
https://www.linkedin.com/in/francesc-benlliure-a8133a10